Strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.
logo

Terminowość sporządzania raportów z kas fiskalnych

Podatniku pamiętaj o sporządzeniu raportu dobowego z kasy fiskalnej przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym, a raportu miesięcznego do 25-go dnia następnego miesiąca. Jeśli o tym zapomnisz konsekwencje mogą być dotkliwe dla Twojej kieszeni - zobacz jakie grożą Ci sankcje w ustawie karnej skarbowej.


Od wartości ubioru służbowego z firmowym logo nie płacimy podatku

Podatek nie obciąża wartości ubioru służbowego jeżeli jego używanie należy do obowiązków pracownika, ani ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór. We wszystkich innych sytuacjach ewentualne wypłaty na rzecz pracowników przeznaczone na kupno ubioru do pracy, który nie jest ubraniem roboczym w rozumieniu przepisów bhp, są obciążone podatkiem dochodowym czyli stanowią przychód pracownika tak samo jak inne składniki wynagrodzenia. Przyjmuje się, że o tym, czy wartość otrzymanego przez pracownika ubioru służbowego jest na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolniona z podatku, decydują cechy charakterystyczne dla firmy (barwa, krój, logo itp.) i ciążący na zatrudnionym obowiązek jego noszenia. Te przesłanki muszą wystąpić razem. Natomiast wymóg noszenia ubioru służbowego może wynikać np. z regulaminu obowiązującego w zakładzie pracy.


Dochody emeryta z umowy o pracę zwalniają ze składek na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia

Emeryt lub rencista, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę (bez względu na wysokość osiąganego wynagrodzenia) oraz dodatkowo zawiera umowę zlecenia z innym pracodawcą, podlega z tej umowy dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Obowiązkowo podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.


Wybór formy opodatkowania i sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy

Dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej podstawową formą opodatkowania jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Oznacza to, że brak wyboru do dnia poprzedzającego rozpoczęcie działalności innej formy (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa) skutkuje obowiązkiem prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Od 1 stycznia 2018 roku podatnik nie ma obowiązku zawiadamiania w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego o założeniu księgi. Dotyczy to także tych podatników, którzy w poprzednim roku korzystali z podatku zryczałtowanego od przychodów i chcą zrezygnować z tej formy. Podatnicy kontynuujący prowadzenie działalności gospodarczej mogą w kolejnym roku zrezygnować z podatkowej księgi przychodów i rozchodów składając oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej (taka możliwość istnieje w zakresie działalności, który może być opodatkowany odpowiednio ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową). Podatnicy mają czas na wybór formy opodatkowania do 20 stycznia. Natomiast osoby prawne (m.in. spółki z o.o., akcyjne, komandytowe, komandytowo-akcyjne) są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obowiązek ten dotyczy także osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych i spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły równowartość co najmniej 2.000.000 euro.

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mogą w terminie do 20 stycznia dokonać także wyboru czy chcą płacić podatek dochodowy według skali podatkowej (przedziały dochodów ze stawkami 18 i 32% podatku) czy też podatek liniowy (jedna stawka 19%). W tym drugim wypadku muszą mieć świadomość że rezygnują z wszelkich odliczeń od dochodu i podatku za wyjątkiem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i straty z lat poprzednich.

Oprócz formy opodatkowania można wybrać sposób i częstotliwość rozliczania podatku. Może to być uproszczony sposób płacenia zaliczek w wysokości 1/12 kwoty podatku obliczonego od dochodu osiągniętego w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Obliczenie należnego podatku na podstawie faktycznie osiągniętego dochodu za dany rok nastąpi dopiero w zeznaniu podatkowym. Mali podatnicy mają także możliwość wyboru płacenia zaliczek kwartalnych w terminach do 20-go dnia po zakończeniu każdego kwartału. Wyboru uproszczonego sposobu opłacania zaliczek lub płacenia zaliczek kwartalnych należy dokonać do 20 lutego danego roku.

Z kwartalnego płacenia podatku mogą także skorzystać podatnicy podatku zryczałtowanego od przychodów. Na dokonanie wyboru takiego sposobu opłacania podatku mają czas do 20 stycznia danego roku.

We wszystkich opisanych wyżej sytuacjach kontynuacja wybranej formy opodatkowania, sposobu czy też częstotliwości płacenia zaliczek na podatek dochodowy nie wymaga składania ponownych zawiadomień i oświadczeń w kolejnych latach.


Przepisy dotyczące samozatrudnienia

W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest uznawana za pozarolniczą działalność gospodarczą taka działalność, przy której wykonywaniu są spełnione łącznie następujące warunki:

  • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności oraz za ich wykonanie ponosi zlecający ich wykonanie,
  • czynności te są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,
  • wykonujący czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Podzielona płatność (split payment)

Od 1 lipca 2018 roku wchodzą w życie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzające podzieloną płatność (split payment). Poniżej przedstawiam odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące problematyki podzielonej płatności:

1/ Kiedy może być zastosowany mechanizm podzielonej płatności ?

Żeby mógł być zastosowany mechanizm podzielonej płatności muszą być spełnione następujące warunki: sprzedawca i nabywca muszą być czynnymi podatnikami VAT oraz nabywca reguluje zobowiązanie na podstawie posiadanej faktury zakupu.

2/ Czy stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie dobrowolne ?

Tak, stosowanie podzielonej płatności będzie dobrowolne, ale tylko dla płacącego (nabywcy towarów lub usług). Sprzedawca (wystawiający fakturę) nie decyduje o tym jak zachowa się nabywca.

3/ Gdzie wpływa płatność jeśli płacący zastosuje podzieloną płatność ?

Kwota netto wykazana na fakturze wpłynie na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, a kwota podatku VAT na rachunek VAT, który został założony przez bank dla każdego posiadacza rachunku rozliczeniowego, jeśli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT.

4/ Czy numer rachunku VAT powinien być zgłoszony do urzędu skarbowego ?

Nie, numeru tego rachunku bankowego nie trzeba nigdzie zgłaszać, gdyż jest to rachunek techniczny dołączony do rachunku rozliczeniowego.

5/ Ile rachunków VAT będzie miał podatnik VAT ?

Jeden rachunek VAT jest otwierany przez każdy bank, w którym podatnik ma rachunek/rachunki rozliczeniowe. Na wniosek podatnika bank otworzy rachunki VAT do każdego rachunku rozliczeniowego.

6/ Czy numer rachunku VAT powinien być podawany na fakturze ?

Nie, numeru tego rachunku nie trzeba podawać na fakturze. Jeśli płacący za fakturę wybierze formularz zapłaty z zastosowaniem podzielonej płatności, to bank wystawcy faktury po wpływie zapłaty automatycznie przekaże kwotę podatku VAT na rachunek VAT.

7/ Czy można się uchronić przed zastosowaniem przez płacącego mechanizmu podzielonej płatności ?

Tak, można tak zmodyfikować umowy na sprzedaż towarów bądź świadczenie usług by nabywca miał obowiązek dokonać płatności w określonym terminie bez konieczności otrzymania faktury od sprzedawcy. Podzielona płatność ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji gdy nabywca płaci na podstawie otrzymanej faktury. Jeśli zatem płaci, a nie dostał jeszcze faktury, nie ma prawa zastosować podzielonej płatności.

8/ Na co mogą być przeznaczone środki pieniężne znajdujące się na rachunku VAT ?

Środki pieniężne znajdujące się na rachunku VAT mogą być przeznaczone na zapłatę podatku VAT kontrahentom przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Ponadto z tych środków mogą być płacone zobowiązania w podatku VAT na rzecz urzędu skarbowego. Na umotywowany przez podatnika wniosek złożony do naczelnika urzędu skarbowego, środki pieniężne z rachunku VAT mogą być "uwolnione" i przelane na rachunek rozliczeniowy.                   

9/ Kiedy warto zastosować przy zapłacie mechanizm podzielonej płatności ?

Zastosowanie tego mechanizmu przy zapłacie będzie korzystne w sytuacji gdy podatnik nie jest pewny uczciwości kontrahenta. W takiej sytuacji zastosowanie podzielonej płatności może być traktowane przez organy podatkowe jako "dochowanie należytej staranności", co może wykluczyć solidarną odpowiedzialność za nieuczciwe działania sprzedawcy.

10/ Kiedy bez dodatkowych wartunków będzie można dostać zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym w ciągu 25 dni od dnia złożenia deklaracji VAT ?

Zwrot nadwyżki VAT z urzędu skarbowego w ciągu 25 dni od dnia złożenia deklaracji VAT będzie możliwy, bez zachowania dodatkowych warunków, jeśli będzie dokonywany na rachunek VAT, a nie na rachunek rozliczeniowy.          

 

Biuro Rachunkowo-Audytorskie "Storno" dr Mirosław Adamczyk

Wpis na listę podmiotów uprawnionych

do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3713


NIP: 669-102-33-65

Regon: 330513280

 

rachunek bankowy:

mBank S.A.

56 1140 2004 0000 3902 5028 0157


 

Szybki kontakt


dr Mirosław Adamczyk

Biegły rewident

 tel. kom. 602 652 905

storno@storno-podatki.pl


Biuro

tel. 94 34252112011-2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!