Strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.
logo

Audyt i doradztwo


Biuro Rachunkowo-Audytorskie „Storno” oferuje szeroki zakres usług:

 

Badanie sprawozdań finansowych i inne usługi poświadczające:

 • badanie i przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości,
 • badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości / Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR / MSSF),
 • dostosowywanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości do MSR / MSSF,
 • badanie  planów łączenia i przekształcenia spółek,
 • raportowanie finansowe,
 • przegląd systemów księgowych i mechanizmów kontroli wewnętrznej,
 • udział w procesie restrukturyzacji, prywatyzacji oraz łączenia jednostek,
 • badanie informacji finansowych i danych porównywalnych dla potrzeb prospektów emisyjnych, przegląd prognoz finansowych,
 • nadzorowanie pracy działu księgowości,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych.


Jeśli chcecie Państwo zostać naszym Klientem prosimy wypełnić
zapytanie ofertowe, z którego dane zostaną wykorzystane wyłącznie do przygotowania naszej oferty.

 

Celem audytu środków unijnych jest:

 • ocena prawidłowości i efektywności systemu zarządzania danym projektem i jego kontroli,
 • ocena prawidłowości ujęcia wydatków kwalifikowanych na podstawie analizy ryzyka,
 • potwierdzenie prawidłowości sprawozdawczości i monitorowania projektu,
 • stwierdzenie, czy błędy i nieprawidśowości w wykorzystaniu środków unijnych są wykrywane i korygowane w odpowiednim czasie

 

Audyt wewnętrzny na potrzeby zarządu i właścicieli obejmuje:

 • ocenę zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie,
 • usprawniania procesów operacyjnych.


Audyt organizacji pożytku publicznego zawiera:

 • ocenę prawidłowości udokumentowania i księgowania dokumentów,
 • doradztwo w przygotowywaniu dokumentacji do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego,
 • przeprowadzanie badania sprawozdania finansowego.

W zakresie doradztwa, ekspertyz gospodarczych i ekonomicznych wspieramy naszych klientów w zakresie:

 • wyceny aktywów i pasywów,
 • cen transferowych,
 • grupowania operacji gospodarczych na kontach,
 • funkcjonowania systemu rachunkowości w jednostkach,
 • organizacji działu księgowości i wdrażaniu systemów procedur księgowych,
 • opracowania polityki rachunkowości, w tym zakładowego planu kont - zgodnie z ustawą o rachunkowości, bądź zgodnie z MSSF,
 • opracowania regulaminów wynagradzania, pracy, ZFŚS, systemów kontroli wewnętrznych,
 • optymalizacji rachunku kosztów,
 • doradztwa w sporządzaniu części finansowej prospektów emisyjnych,
 • przygotowywania umów spółki,
 • badania due diligence,
 • zakładania i rejestracji nowych podmiotów.

 

W zakresie wycen zajmujemy się:

 • wyceną spółek i transakcji,
 • doradztwem w złożonych problemach wyceny podatkowej,
 • wyceną wartości firmy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • przeglądami pod kątem utraty wartości i wyceny dla celów sprawozdawczości finansowej.Oferta usług w zakresie zakładania i rejestracji nowych podmiotów skierowania do nowo powstająych podmiotów i obejmuje:

 • analizę i wybór odpowiedniej formy prawnej prowadzenia działalności,
 • pomoc w wyborze formy opodatkowania,
 • pomoc w sporządzeniu umowy spółki,
 • przygotowanie kompletu dokumentów do rejestracji w ewidencji działalności gospodarczej, urzędzie skarbowym i ZUS w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej,
 • sporządzenie i złożenie wniosku o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • opracowanie zasad (polityki) rachunkowości jednostki,
 • pomoc przy wyborze i wdrożeniu systemu księgowego.

 

 

Biuro Rachunkowo-Audytorskie "Storno" dr Mirosław Adamczyk

Wpis na listę podmiotów uprawnionych

do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3713


NIP: 669-102-33-65

Regon: 330513280

 

rachunek bankowy:

mBank S.A.

56 1140 2004 0000 3902 5028 0157


 

Szybki kontakt


dr Mirosław Adamczyk

Biegły rewident

 tel. kom. 602 652 905

storno@storno-podatki.pl


Biuro

tel. 94 34252112011-2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!